s1

TERMS

Restaurant ONE
ECI 17
6041 MA Roermond
Telefoonnummer: +31 (0)475 600 262
E-mail: info@restaurantone.nl
Webwinkel: www.restaurantone.nl/
giftcard-shop
BTW: NL8186.26.707.B01
KVK: 12065576

Artikel 1
Begrippen

De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij anders aangegeven;

 • Bedenktijd
  De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;
 • Klant
  De Consument, rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een koopovereenkomst aangaat met de webshop van Restaurant ONE;
 • Overeenkomst
  De overeenkomst tussen Restaurant ONE en de Klant;

 • Herroepingsrecht
  De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;
 • Dag
  kalenderdag;

 • Duurtransactie
  Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Website
  www.restaurantone.nl/giftcard-shop

Artikel 2
Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Restaurant ONE zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3
Aanbiedingen en bestellingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Restaurant ONE behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van tussentijdse prijsverhoging van de fabrikant en/of wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De prijzen in de aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Prijzen van de aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4
Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Klant en Restaurant ONE komt tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft afgerond en Restaurant ONE een bevestiging heeft toegestuurd naar de Klant. Restaurant ONE  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Restaurant ONE dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling. Restaurant ONE blijft eigenaar van het aan de Klant verkochte product, totdat de Klant het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 5
Betaling

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling op één van de volgende wijzen plaats:
Contant of per PIN-betaling: de Klant haalt de bestelling op in Restaurant ONE  en rekent contant of door middel van een PIN-betaling af. Via de Website met gebruikmaking van IDEAL of een creditcard.

Artikel 6
Levering

Restaurant ONE streeft ernaar de bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst naar het opgegeven afleveradres te versturen. Wanneer een product is uitverkocht, neemt Restaurant ONE contact met de Klant op. De Klant heeft dan de keuze om het product later te ontvangen, mits Restaurant ONE dat alsnog kan leveren of om de bestelling kosteloos te annuleren. Restaurant ONE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de levertijd. Indien de levertijd een periode van 10 dagen dreigt te overschrijden, heeft de Klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 7
Annulering, herroeping

Iedere bestelling kan binnen 24 uur nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd, mits nog niet verzonden. Dit kan zonder opgave van reden. Wanneer het pakket verzonden is, is annulering niet meer mogelijk. Annuleren geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@restaurantone.nl. De annulering wordt per e-mail bevestigd.
Nadat de Klant de bestelling heeft ontvangen heeft is hij gedurende een termijn van 14 dagen gerechtigd om de overeenkomst te herroepen (ontbinden). De Klant krijgt bij een terechte herroeping het volledige orderbedrag exclusief de verzendkosten gerestitueerd.
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten, waarvoor de uiterste houdbaarheidsdatum (“T.H.T.” of “te gebruiken tot”) is verstreken, alsmede voor geopende verpakkingen van boeken, delicatessen en voedingsmiddelen. Voor het herroepen van de koop kan de Klant een mail sturen naar info@restaurantone.nl. De annulering wordt per e-mail bevestigd.
Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ook de kosten voor het retour zenden voor zijn rekening. De Klant heeft 14 dagen de tijd om het product retour te zenden. Het bedrag dat de Klant voor het product heeft betaald zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping door Restaurant ONE worden terugbetaald, mits het product retour is ontvangen of Restaurant ONE van de retourzending bewijs heeft ontvangen.

Artikel 8
Garantie

Een beroep op garantie wordt slechts door Restaurant ONE in behandeling genomen indien de Klant dit beroep indient binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur of (kopie) betalingsbewijs en, indien bij aflevering aan de Klant ter hand gesteld, het volledig ingevuld garantiebewijs of garantiecertificaat. Indien een geleverd product met een uiterste houdbaarheidsdatum op enigerlei wijze niet voldoet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen, wordt het product, na retournering door de Klant voor het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum, door Restaurant ONE kosteloos vervangen door een gelijk of gelijksoortig product.

Artikel 9
Giftcards

Iedere giftcard is voorzien van een unieke code. Dit is een combinatie van cijfers en letters. Iedere giftcard code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de giftcard en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies van de giftcard vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Restaurant ONE behoudt zich het recht voor om een giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele giftcard en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de giftcard. Iedere giftcard is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de giftcard niet meer worden gebruikt.
Giftcards uitgegeven door Restaurant ONE zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen van eten een drank bij Restaurant ONE in haar locatie op ECI 17 te Roermond.
Giftcards zijn niet inwisselbaar voor geld.
Het is niet toegestaan giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van giftcards wordt ontzegd.
Het is niet toegestaan giftcards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
Deze giftcard voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de giftcard voorwaarden telkens voor het gebruik van een giftcard te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen giftcard gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde giftcard voorwaarden.

Artikel 10
Klachten

Restaurant ONE  doet er alles aan om alle producten conform de bestelling, in goede staat en conform de omschrijving op de Website te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de Klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via email. Restaurant ONE zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen reageren op de klacht. In geval van levering aan een Klant geldt dat de schriftelijke melding: zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na ontdekking of zoveel eerder als de uiterste houdbaarheidsdatum verstrijkt op de aangegeven wijze moet worden doorgegeven aan Restaurant ONE.

Artikel 11
Overmacht

Restaurant ONE heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de Klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door de Klant schriftelijk te informeren en zonder dat Restaurant ONE gehouden is tot een schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Laatst bijgewerkt op 14 december 2018